Archive

DEKRET PËR DHËNIE GRADE MADHORE Në mbështetje të nenit 92, gërma “d”, dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqiperisë, si dhe të pikës 3, germa “a”, të nenit 9, të ligjit 64/2014 “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të...

D E K R E T PËR SHFUQIZIM DEKRETI Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j Neni 1 Shfuqizimin e dekretit nr. 9293, datë 26.10.2015, “Për daljen në rezervë të Gjeneral Brigade Piro Tasim Ahmetaj”. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit...