Akte Ligjore

D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh”, dhe të nenit 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Zoti Selim Belortaja, emërohet ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së...

D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh”, dhe të nenit 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Zonja Ardiana Hobdari, emërohet ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së...