Akte Ligjore

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 111/2018 “PËR KADASTRËN” Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j Kthimin në Kuvend të ligjit nr. 111/2018 “Për kadastrën”, me qëllim rishqyrtimin e tij, sipas arsyetimit...

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 110/2018 “PËR NOTERINË” Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j Kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 110/2018 “Për noterinë”, me qëllim rishqyrtimin e neneve...