Akte Ligjore

    DEKRET PËR EMËRIM NË DETYRË     Në mbështetje të nenit 93 dhe pikës 3, të nenit 169 të Kushtetutës, të shkronjës “b”, të pikës 3 të nenit 9, të ligjit nr. 64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së...

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI   Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j  Shpalljen e ligjit nr. 92/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 16/2018 “Për diasporën””.  Nr. Dekretit 11564 Tiranë, më 24.07.2020                                                                                ...