Akte Ligjore

D E K R E T PËR         EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Edmond Panariti, emërohet Ministër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave. Neni 2 Ky...

D E K R E T PËR                 EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Damian Gjiknuri, emërohet Ministër i Energjisë dhe Industrisë. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi...

D E K R E T PËR         EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Arben Ahmetaj, emërohet Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes. Neni 2 Ky dekret hyn...