Akte Ligjore

D E K R E T PËR NJË NDRYSHIM NË DEKRETIN NR. 8288, DATË 7 GUSHT 2013 “PËR MBLEDHJEN E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË” Në mbështetje të nenit 67, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, D e k r e t o j Neni 1 Ndryshimin...

D E K R E T PËR EMËRIM GJYQTARI Në mbështetje të neneve 93 dhe 136, pika 4, të Kushtetutës, të nenit 12, të ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70, pika 5, të ligjit nr. 49/2012, “Për...

D E K R E T PËR EMËRIM GJYQTARI Në mbështetje të neneve 93 dhe 136, pika 4, të Kushtetutës, të nenit 12, të ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70, pika 5, të ligjit nr. 49/2012, “Për...