Akte Ligjore

D E K R E T PËR EMËRIM GJYQTARI Në mbështetje të nenit 93 dhe 136 pika 4, të Kushtetutës, si dhe të nenit 12, të ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Këshillit të Lartë të...