Akte Ligjore

D E K R E T PËR          LARGIM PROKURORI Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 149 pika 3 të Kushtetutës, si dhe të nenit 8, pika 2, gërma “c” dhe të nenit 27, pika 1, gërma “a”, të ligjit nr.8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin...

D E K R E T PËR EMËRIM GJYQTARI Në mbështetje të neneve 93 dhe 136, pika 4, të Kushtetutës si dhe të nenit 12, të ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, D...