Akte Ligjore

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 93/2015 “PËR TURIZMIN” Në mbështetje të neneve 85, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës, D e k r e t o j Kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 93/2015 “Për turizmin”. Nr. Dekretit 9205 Tiranë, më 07.08.2015 PRESIDENTI I REPUBLIKËS BUJAR...