Akte Ligjore

D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Zonja Enkeleda Mërkuri, emërohet në detyrën e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës...