Akte Ligjore

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS Në mbështetje të nenit 92, shkronja “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës,  të nenit 39, pika 8 të ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit...