Akte Ligjore

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani i akordoi dt. 08/11/2016, nr. dekreti 9794 Atë Gaspër Sumës, OFM (Pas vdekjes) “Dekoratën e Flamurit Kombëtar” me motivacionin: “Në nderim dhe respekt për veprimtarinë e tij të shquar meshtare nëpër zonat më të thella malore të Thethit, Brigjet e...

D E K R E T PËR TRANSFERIM PROKURORI Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, dhe nenit 24, pika 1, të ligjit nr.8737 datë 12.02.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm, D e k r e...

D E K R E T PËR TRANSFERIM PROKURORI Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, dhe nenit 24, pika 1, të ligjit nr.8737 datë 12.02.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm, D e k r e...

D E K R E T PËR TRANSFERIM PROKURORI Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, dhe nenit 24, pika 1, të ligjit nr.8737 datë 12.02.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm, D e k r e...

D E K R E T PËR TRANSFERIM PROKURORI Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, dhe nenit 24, pika 1, të ligjit nr.8737 datë 12.02.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm, D e k r e...