Akte Ligjore

  D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 93/2022 “PËR DEKORATAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”  Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,   D E K R E T O J :  Kthimin për rishqyrtim të ligjit nr. 93/2022, “Për dekoratat në Republikën...