Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 92/2012

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 92/2012

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 92/2012 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 7793
Tiranë, më 15.10.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI