Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8712

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.   Visar Agim Bekaj
2.   Egzonë Rifat Zeka
3.   Viona Veton Rexhepi
4.   Djellza Sami Musa
5.   Valbonë Ylber Lipa
6.   Endrina Idriz Elezaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 12.09.2014
Nr. dekretit: 8712

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
             BUJAR NISHANI