December 2017

D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe nenit 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Znj. Albana Dautllari emërohet në detyrën e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të...

D E K R E T PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe nenit 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j: Neni 1 Z. Igli Hasani emërohet në detyrën e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të...