Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8277

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Musa Imer Ahmeti
2.    Altan Ömer Aldemir
3.    Eleonora Lek Dulaj (Lekaj)
4.    Gökhan Ahmet Şahutoğlu
5.    Xhemajli Sali Muçaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 29.07.2013
Nr. dekretit: 8277

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                        
       
BUJAR NISHANI