Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 368

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, neneve 13 dhe  20 e në vijim, të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre, shtetasve:

  1. Maria Ilir Hajdarmataj
  2. Armilda Mihallaq Laçkaj
  3. Brigjida Filip Mazi
  4. Dorjana Ylli Dagistani
  5. Tila Rami Schober (Keko)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 368

Tiranë, më 20.12.2023                                                

BAJRAM BEGAJ