Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 90/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 90/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 90/2015 “Për një ndryshim në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 9202
Tiranë, më 30.07.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI