Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 6/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 6/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 6/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7746, datë 28.7.1993, “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10005
Tiranë, më 15.02.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI