Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 124/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 124/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 124/2013 “Për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 8144
Tiranë, më 2.05.2013

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI