Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 112/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 112/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 112/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 9846
Tiranë, më 14.11.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI