(Shqip) Sqarim i Institucionit të Presidentit të Republikës