Dekret për një ndryshim në dekretin nr. 8766, datë 31.10.2014