Dekrete

DEKRET PËR DHËNIE GRADE MADHORE Në mbështetje germës d, të nenit 92 dhe nenit 93 të Kushtetutës, të pikës 7, të nenit 7, të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për pushtetet dhe autoritetet e komandimit e të drejtimit strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i...

DEKRET PËR DHËNIE GRADE MADHORE Në mbështetje germës d, të nenit 92 dhe nenit 93 të Kushtetutës, të pikës 7, të nenit 7, të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për pushtetet dhe autoritetet e komandimit e të drejtimit strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i...

DEKRET PËR DHËNIE GRADE MADHORE Në mbështetje germës d, të nenit 92 dhe nenit 93 të Kushtetutës, të pikës 7, të nenit 7, të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për pushtetet dhe autoritetet e komandimit e të drejtimit strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i...

DEKRET PËR DHËNIE GRADE MADHORE Në mbështetje germës d, të nenit 92 dhe nenit 93 të Kushtetutës, të pikës 8, të nenit 7, të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për pushtetet dhe autoritetet e komandimit e të drejtimit strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i...

DEKRET PËR DHËNIE GRADE MADHORE Në mbështetje germës d, të nenit 92 dhe nenit 93 të Kushtetutës, të pikës 8, të nenit 7, të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për pushtetet dhe autoritetet e komandimit e të drejtimit strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i...

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 78/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8873, datë 29.3.2002 “Për sigurimin e...

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 76/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes për statusin ligjor të Qendrës Rajonale të Mjedisit për Europën...

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 75/2012 “Për ratifikimin e akteve dhe të dokumenteve të Kongresit të 24-t të Bashkimit Postar...

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 74/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor...