Archive

D E K R E T PËR DISA NDRYSHIME NË DEKRETIN NR. 8304,  DATË 11.10.2013  “PËR EMËRIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE ” Në mbështetje të neneve 93, 96 dhe 98 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të  Kryeministrit, D e k r e t o j Në dekretin Nr.8304, datë...