Archive

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe 93 të Kushtetutës,  si dhe neneve 9, 10 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të...

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, dhe nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar në propozimet e...