Archive

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 78/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8873, datë 29.3.2002 “Për sigurimin e...

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 76/2012 “Për ratifikimin e marrëveshjes për statusin ligjor të Qendrës Rajonale të Mjedisit për Europën...

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 75/2012 “Për ratifikimin e akteve dhe të dokumenteve të Kongresit të 24-t të Bashkimit Postar...

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 74/2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor...

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin...

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 62/2012 “Për një shtesë në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën...

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë, D e k r e t o j Shpalljen e ligjit nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”.   Nr. Dekretit 7733 Tiranë, më 07.08.2012 PRESIDENTI I REPUBLIKËS           ...

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, të neneve 20 dhe 24 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm, D...