Archive

D E K R E T PËR          EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Ilirjan Celibashi, emërohet Ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin. Neni 2 Ky dekret hyn në...

D E K R E T PËR                EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zonja Milena Harito, emërohet Ministër Shteti për Inovacionin dhe Administratën Publike. Neni 2 Ky dekret hyn...