Akte Ligjore

D E K R E T PËR EMËRIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Arben Ahmetaj, emërohet ministër i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi...

D E K R E T PËR SHKARKIM  MINISTRI Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës,  me propozim të Kryeministrit, D e k r e t o j Neni 1 Zoti Arben Ahmetaj, ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, shkarkohet nga kjo detyrë. Neni 2 Ky dekret hyn...

D E K R E T PËR DISA NDRYSHIME NË DEKRETIN NR. 8304,  DATË 11.10.2013  “PËR EMËRIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE ” Në mbështetje të neneve 93, 96 dhe 98 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të  Kryeministrit, D e k r e t o j Në dekretin Nr.8304, datë...