Akte Ligjore

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, germa “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme, D E K R E T O J Neni 1 U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm: 1. Evis Avenir Heinrich (Bejo) 2. Alban Shyqiri Horeshka 3. Elona Fadil Horeshka (Merdini) 4. Katerina Kostandin Papa (Maçi) 5. Luljan Myqerem Haskaj 6. Desara Qemal Golemi 7. Elma Arben Kodraj 8. Mario Zamir Kurtezi 9. Donika Frrok Lekaj (Perdoçi/Perdoči) 10. Gentjana Zenun Alaj 11. Ervin Vesel Demiraku 12. Dafina Hysen Bregu Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Tiranë, më 28.08.2020 Nr. i dekretit: 11697 PRESIDENTI I REPUBLIKËS ILIR META...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT “EQREM ÇABEJ”, GJIROKASTËR Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve për organet dhe autoritetet drejtuese në universitetet publike, përcjellë sipas nenit 7, pika 2, germa “j”, të ligjit nr. 80/2015 nga Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë me shkresën nr. 4393 prot., datë 19.08.2020, D e k r e t o j: Neni 1 Zoti Bektash Mema emërohet rektor i Universitetit “Eqrem Çabej”, Gjirokastër. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekreti 11667 Tiranë, më 24.08.2020 PRESIDENTI I REPUBLIKËS ILIR META...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve për organet dhe autoritetet drejtuese në universitetet publike, përcjellë sipas nenit 7, pika 2, germa “j”, të ligjit nr. 80/2015 nga Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë me shkresën nr. 4393 prot., datë 19.08.2020, D e k r e t o j: Neni 1 Zoti Roland Zisi emërohet rektor i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekreti 11666 Tiranë, më 24.08.2020 PRESIDENTI I REPUBLIKËS ILIR META...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT “LUIGJ GURAKUQI”, SHKODËR Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve për organet dhe autoritetet drejtuese në universitetet publike, përcjellë sipas nenit 7, pika 2, germa “j”, të ligjit nr. 80/2015 nga Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë me shkresën nr. 4393 prot., datë 19.08.2020, D e k r e t o j: Neni 1 Zonja Suzana Golemi emërohet rektor i Universitetit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekreti 11665 Tiranë, më 24.08.2020 PRESIDENTI I REPUBLIKËS ILIR META...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”, KORÇË Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve për organet dhe autoritetet drejtuese në universitetet publike, përcjellë sipas nenit 7, pika 2, germa “j”, të ligjit nr. 80/2015 nga Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë me shkresën nr. 4393 prot., datë 19.08.2020, D e k r e t o j: Neni 1 Zoti Dhimitri Bello emërohet rektor i Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekreti 11664 Tiranë, më 24.08.2020 PRESIDENTI I REPUBLIKËS ILIR META...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT “ALEKSANDËR XHUVANI”, ELBASAN Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve për organet dhe autoritetet drejtuese në universitetet publike, përcjellë sipas nenit 7, pika 2, germa “j”, të ligjit nr. 80/2015 nga Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë me shkresën nr. 4393 prot., datë 19.08.2020, D e k r e t o j: Neni 1 Zoti Skender Topi emërohet rektor i Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekreti 11663 Tiranë, më 24.08.2020 PRESIDENTI I REPUBLIKËS ILIR META...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT “ALEKSANDËR MOISIU”, DURRËS Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve për organet dhe autoritetet drejtuese në universitetet publike, përcjellë sipas nenit 7, pika 2, germa “j”, të ligjit nr. 80/2015 nga Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë me shkresën nr. 4393 prot., datë 19.08.2020, D e k r e t o j: Neni 1 Zonja Kseanela Sotirofski emërohet rektor i Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekreti 11662 Tiranë, më 24.08.2020 PRESIDENTI I REPUBLIKËS ILIR META...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT TË ARTEVE Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve për organet dhe autoritetet drejtuese në universitetet publike, përcjellë sipas nenit 7, pika 2, germa “j”, të ligjit nr. 80/2015 nga Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë me shkresën nr. 4393 prot., datë 19.08.2020, D e k r e t o j: Neni 1 Zoti Kastriot Çaushi emërohet rektor i Universitetit të Arteve. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekreti 11661 Tiranë, më 24.08.2020 PRESIDENTI I REPUBLIKËS ILIR META...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT TË SPORTEVE TË TIRANËS Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve për organet dhe autoritetet drejtuese në universitetet publike, përcjellë sipas nenit 7, pika 2, germa “j”, të ligjit nr. 80/2015 nga Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë me shkresën nr. 4393 prot., datë 19.08.2020, D e k r e t o j: Neni 1 Zoti Agron Kasa emërohet rektor i Universitetit të Sporteve të Tiranës. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekreti 11660 Tiranë, më 24.08.2020 PRESIDENTI I REPUBLIKËS ILIR META...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT BUJQËSOR TË TIRANËS Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve për organet dhe autoritetet drejtuese në universitetet publike, përcjellë sipas nenit 7, pika 2, germa “j”, të ligjit nr. 80/2015 nga Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë me shkresën nr. 4393 prot., datë 19.08.2020, D e k r e t o j: Neni 1 Zoti Fatbardh Sallaku emërohet rektor i Universitetit Bujqësor të Tiranës. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekreti 11659 Tiranë, më 24.08.2020 PRESIDENTI I REPUBLIKËS ILIR META...