Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10600

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Danila Agim Qerimi

2. Anjeza Bashkim Islamaj

3. Mikaela Faik Hondozi

4. Tasin Faik Hondozi

5. Siart Faik Hondozi

6. Janko Luko Matanoviq (Pjetri)

7. Marjetë Zako Matanoviq (Matoja/Pjetri)

8. Nedelko Janko Matanoviq (Pjetri)

9. Denis Janko Matanoviq (Pjetri)

10. Boban (Julian) Vukoshin (Vukashin) Matanoviq (Mino)

11. Elton Fejzulla Fejzullai

12. Kitlin Jovan Papa

13. Edlira Bashkim Cani (Lamaj)

14. Enia Adrian Cani

15. Bledar Beqir Loka

16. Jessy Arben Kamberi

17. Freskida Ilir Goni

18. Nardi Sokrat Kola

19. Ledian Qamil Danga

20. Gentjana Rexhep Malsy (Qinami)

21. Andrija (Andro) Zarija Martinović (Shuto)

22. Eksmeralda Stefan Kita (Male)

23. Zvezdan Millo Ajković (Stanoja)

24. Teuta Halil Isufaj (Furriku)

25. Ardit Met Hoxhaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 29.08.2017

Nr. i dekretit: 10600

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META