Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10568

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Deqiang Nianzu Huang

2. Guozhan Weidong Huang

3. Yuanfeng Qingzhao Lu

4. Simin Guoquan Luo

5. Yuxian Wenzhi Deng

6. Kangbo Renguang Tang

7. Jinwei Manzhen Chi

8. Wenling Guanggui Li

9. Yan Huihong Wang

10. Haoyu Yan Wang

11. Changqing Renxiang Jiang

12. Jiarong Xichang Mai

13. Changfeng Jiarong Mai

14. Xiao Zhengliang Fu

15. Chunmei Chengyuan Yang

16. Bin Huajun Zhang

17. Yu Tinggui Xu

18. Tung Yin Tai Leung Lai

19. Ronghuo Yutian Lai

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 12.07.2017

Nr. i dekretit: 10568

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI