Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10513

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Gani Selman Muja

2. Drita Munish Muja (Ramadani)

3. Mergim Gani Muja

4. Valdete Gani Muja

5. Sazan Gani Muja

6. Shkumbin Gani Muja

7. Arlind Ramazan Haziri

8. Hisni Mesut Hakiki

9. Ilhami Hasan Demiroğlu

10. Ramadan Dervish Hyseni

11. Labinot Ragip Qerimi

12. Agim Bislim Latifi

13. Etienne Alexandre Jean Marcel de Chérisey

14. Vesel Ali Kryeziu

15. Ralph Ernest Heinz Jauch

16. Skender Ahmet Ahmetaj

17. Merita Sabri Sinani (Kamberi)

18. Celalettin Fazli Can

19. Ekrem Rexhep Hajdari

20. Angelos Georgios Theodoridis

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 21.06.2017

Nr. i dekretit: 10513

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI