Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10512

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Valentina Nuredin Xhomaqi (Morina)

2. Adifete Qamil Emërllahu (Usejni)

3. Arjeta Albert Sinanaj (Xërxa)

4. Sefer Rushit Ponik

5. Muhamet Eshref Junikaj

6. Savaş Ali Öksüz

7. Agron Hysni Gërguri

8. Serdal Cevdet Dalyan

9. Florentina Demë Hajdaraj (Shala)

10. Ayşe Ihsan Erduran (Serin)

11. Konstantinos Georgios Giakoumis

12. Yllka Hyll Avdullahu (Rraci)

13. Vasileia Iakovos Stillo (Preka/Prekas)

14. Oktay Suphi Çakirca

15. Athanasios Nikolaos Paloudis

16. Nexhat Rrahman Krasniqi

17. Urim Ahmet Krasniqi

18. Tun Gjon Dedaj

19. Halina (Galina) Nikolai (Nikolay) Kalari (Fedotovskaya/Fedotovskaja)

20. Pembe Musli Gjoni (Sejdiu)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 21.06.2017

Nr. i dekretit: 10512

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI