Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10125

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Manjola Bastri Rashica

2. Eneda Shefqet Kymre (Muça)

3. Marsela Januz Buçaj (Berbati)

4. Xhevair Feruz Memeti

5. Dhuratë Qerim Quaas (Pashaj)

6. Key (Kay) Igli Osmani

7. Irena Qerim Feike (Gjoshi)

8. Shpresa Ali Halilaj (Ahmetaj)

9. Vanessa Muhamet Halilaj

10. Adrian Muhamet Halilaj

11. Anisa Muhamet Halilaj

12. Jordan Vido Ajković (Hajkola)

13. Eglantina Tahir Koldashi (Mici)

14. Bardhi Edmond Hoxha

15. Arlinda Adem Merdani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 11.04.2017

Nr. i dekretit: 10125

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI