Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10124

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Kulturës e Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Valon Sokol Kastrati

2. Violeta Adem Kastrati (Hysenaj)

3. Xhemail Sulo (Sylë) Gashi

4. Lindita Sherif Halimi

5. Berat Refet Dehari

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 11.04.2017

Nr. i dekretit: 10124

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI