Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9946

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Kulturës,

D E K R E T O J

Neni 1

I jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tij personit të mëposhtëm:

Era Nezir Istrefaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 10.01.2017

Nr. i dekretit: 9946

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI