NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE NË KOLEGJIN E POSAÇËM TË APELIMIT

SHPALLJE E VENDEVE VAKANTE