Shpallje e vendeve vakante të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese

Shpallje e vendeve vakante të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese