Njoftim për shprehjen e interesit për pozicionet e këshilltarëve ligjorë dhe ekonomikë pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (KPA)

Vende vakante për 7 (shtatë) këshilltarë ligjorë dhe 3 (tre) këshilltarë ekonomikë